รางวัลผลการวิจัยระดับประเทศ ประจำปี 2560

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.) ได้ส่งผลงานการวิจัยในชั้นเรียนเข้าประกวด และสามารถคว้ารางวัลมาได้ ทั้ง 4 รางวัล ประกอบด้วย
1. อ.อรัญญา  ไชยศร  รางวัลระดับดีเยี่ยม
2. อ.สิริพร ทองวิจิตร  รางวัลระดับดีมาก
3. อ.นัตพงค์  แสงระวี  รางวัลระดับดี
4. อ.สนั่น  พิศแลงาม  รางวัลระดับผ่าน

ในการประกวดการนำเสนอผลงานการวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนอาชีวศึกษาระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 
    
 
  / วันที่ 2017-12-25 เวลา 05:05:30  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 [2019-02-15]
กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ [2019-02-14]
ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-06]
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 [2018-12-26]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 [2018-12-12]
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "ลอยกระทง" 2561 [2018-12-07]
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดั [2018-12-07]