สิทธิพิเศษ
สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2560

สมัครเรียนระดับชั้น ปวช.1  (เมื่อจ่ายค่าลงทะเบียนการเรียนครบตามจำนวน)
สมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์  2560             รับฟรีทุนการศึกษา  จำนวน 2,000  บาท

สิทธิพิเศษที่นักเรียนได้รับ
- ฟรีค่าสมัครเรียน - ฟรีค่าตรวจสุขภาพ
- ฟรีอุปกรณ์การเรียน (แต่ละสาขา) - ฟรีหนังสือ - สมุด
- ฟรีชุดนักเรียนคนละ 1 ชุด - ฟรีค่าธรรมเนียมการเรียน 100 %
- ชุดพละคนละ  1  ชุด  


สวัสดิการและสิทธิพิเศษ
1. มีงานทำเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
2. ทัศนะศึกษาและดูงานทั่วประเทศ
3. รับทุนการศึกษาพิเศษ (ทุนเรียนดี กีฬาเด่น ช่วยเหลือกิจกรรม ช่วยงานส่วนรวม)
4. ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 2,200 บาท (กยศ.)
5. ฝึกงานในสถานประกอบการชั้นนำ
6.มีเงินให้กุ้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
7.เรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนกับเจ้าของภาษาในหัองปฎิบัติการภาษา
 

สมัครเรียนระดับชั้น ปวส.1 (เมื่อจ่ายค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการเรียนครบตามจำนวน)
สมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้ –28 กุมภาพันธ์ 2560                รับฟรีทุนการศึกษา  จำนวน 2,000  บาท

 
สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้น ปวส.1 ปีการศึกษา 2560

สมัครเรียนตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – เปิดภาคเรียน ก็ยังได้รับสิทธิพิเศษตามปกติจากทางวิทยาลัยฯ
คือ
1. ฟรีค่าสมัครเรียน
2. ฟรีค่าตรวจสุขภาพ
3. ฟรีค่าปฐมนิเทศ

 
ที่
วัน/เดือน/ปี
ค่าขึ้นทะเบียนนักเรียน
1.
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
500