ห้องปฏิบัติการโรงแรม
 
     

     

ห้องปฏิบัติการโรงแรม
         สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม  ทางโรงเรียนมีแนวทางในการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการและการดำเนินการที่พัก รวมทั้งการจัดการด้านภัตตาคารและการจัดเลี้ยง การออกแบบและการวางแผนรายการอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโอกาสต่าง ๆ การจัดโต๊ะอาหารและห้องเตรียมอาหาร การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตามขั้นตอน