ห้องสมุด
ห้องสมุด
         ตั้งอยู่ที่อาคารบรรณสารกาญจนาภิเษก  ภายในห้องสมุดมีการจัดแยกหมวดหมู่หนังสืออย่างชัดเจน รวมทั้งหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ สำหรับนักเรียนเพื่อให้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ พร้อมด้วยระบบยืม-คืน คอมพิวเตอร์ และมีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง จำนวน 20 เครื่อง สำหรับนักเรียนเพื่อใช้สืบค้นหาข้อมูลและหาความรู้ ระหว่างช่วงเวลาพักเที่ยงและหลังเลิกเรียน มีการจัดห้องสำหรับให้นักเรียน นักศึกษา เป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจ ในการดูภาพยนตร์ และสารคดี