สมัครเรียน
การรับสมัคร
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
  รับสมัครวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
  (ยกเว้นหยุดนักขัตฤกษ์)
คุณสมบัติผู้สมัคร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 1. ต้องเป็่นผู้จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 2. เป็นชาย หญิง โสด อายุไม่เกิน 25 ปี
 3. มีความประพฤติดี และมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบด้านความประพฤติตลอดการเล่าเรียนได้


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 1. เป็นผู้จบการศึกาษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม
 2. เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  หรือเทียบเท่า
 3. เป็นชาย หญิง โสด
 4. ไม่เป็นบุคคลที่สังคมรังเกียจ
 5. ประพฤติแลปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยได้ทุกประการ
 
หลักฐานการสมัคร ทั้ง 2 ระดับ
 1. ใบ ปพ.1(ม.3) ปพ.1(ปวช.) และประกาศนียบัตร (ใบรับรองใช้ได้เฉพาะการสมัครเรียนหรือจองที่เรียนเท่านั้น)
 2. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (ระบุชื่อ บิดา มารดา และนักเรียน)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ