ทุนการศึกษา
 

ทุนเรียนดี
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 1. เป็นนักเรียนที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคเรียนแรกที่ลงทะเบียน จนถึงภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.80 สำหรับนักเรียน ที่วัดผล ด้วยระบบร้อยละ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 85
 2. ไม่เคยได้รับคะแนนรายวิชาต่ำกว่า 2 หรือร้อยละ 60
 3. ลงทะเบียนเรียนมีจำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการลงทะเบียน
 4. นักเรียนเทียบโอนไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
 5. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นและมีความประพฤติเรียบร้อย
 6. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างได้รับทุนอื่นใด
 7. ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่สถานศึกษาแต่งตั้ง

ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลน
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 1. เป็นนักเรียนที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคเรียนแรกที่ลงทะเบียนจนถึงภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับนักเรียนที่วัดผลด้วยระบบร้อยละ จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 2. ไม่เคยได้คะแนนรายวิชาต่ำกว่า 2 หรือร้อยละ 60
 3. ลงทะเบียนเรียนมีจำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการลงทะเบียน
 4. นักเรียนเทียบโอนไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
 5. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นและมีความประพฤติเรียบร้อย
 6. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างได้รับทุนอื่นใด
 7. ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่สถานศึกษาแต่งตั้ง

หลักฐานการขอรับทุน
ทุนเรียนดี

 1. ใบคำร้องทั่วไปของนักเรียน
 2. ใบสมัครขอรับทุน
 3. ใบรายงานผลการเรียน

ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลน

 1. ใบคำร้องทั่วไปของนักเรียน
 2. ใบสมัครขอรับทุน
 3. ใบรายงานผลการเรียน
 4. สำเนาทะเบียนบ้านแสดงจำนวนบุตรร่วมบิดามารดาเดียวกัน จำนวน 1 ชุด
 5. หลักฐานรับรองแสดงอาชีพและรายได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง 1 ชุด