การประกันอุบัติเหตุ
         จัดสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุให้นักเรียนทุกคนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถติดต่อขอรับสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุได้ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ โดยการนำเอกสารต่าง ๆ ได้แก่
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบเสร็จรับเงิน(ตัวจริง)
 • สำเนาบัตรประชาชน
กรณีเสียชีวิต
 • หนังสือรับรอง/บัตรประจำตัวจากสถานศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต
 • สำเนาใบมรณะบัตร/หนังสือรับรองการตาย
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีการแจ้งตาย
 • สำเนาใบชันสูตรพลิกศพและผลการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
 • สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์
 • เอกสารประกอบอื่น ๆ