บริษัทจำลอง
   
 
 
 
 
        บริษัทจำลอง เป็นสถานที่ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในการเตรียมตัวเพื่อเป็นผู้ประกอบการ