ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
    
 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
                อาคารสถานที่สำหรับให้บริการ ตั้งอยู่ ชั้น 3 อาคาร ร.7  มีห้องปฏิบัติการประกอบด้วยเครื่องพีซี ทั้งหมด 7 ห้อง ๆ ละ 46 เครื่อง และติดตั้ง Projector 1 เครื่อง ทั้งนี้ทางสาขาใช้สำหรับการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นหลักสูตรในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก  อินเทอร์แอคทีฟ  โปรแกรมมิ่ง และใช้สำหรับการเรียนรู้ และทดลอง การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยใช้บริการของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ความเร็วในการเชื่อมต่อ ภายในประเทศ 4 Mbps. ต่างประเทศ 2 Mbps.