บริการแนะแนวและให้คำปรึกษา
       
บริการแนะแนว
        การแนะแนว คือ ขบวนการที่จะช่วยให้บุคคลรู้จัก และเข้าใจตนเอง ยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่าง เหมาะสมสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
        งานแนะแนวโรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) เป็นงานที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในเรื่อง การเรียน ด้านส่วนตัวและสังคม ด้านอาชีพ ดังนั้นงานแนะแนวจึงได้บริการแก่นักเรียนในด้านต่างๆ ดังนี้
        1. บริการรวบรวมข้อมูล จัดทำเป็นระเบียนสะสม จะนำข้อมูลมาใช้ในกรณีของการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษาต่อ ทุนการศึกษา รายละเอียดสถาบันการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้นทั้งภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การแก้ปัญหาต่างๆ การสงเคราะห์เบื้องต้น ฯลฯ
        2. บริการข้อมูลข่าวสาร เป็นบริการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้นักเรียนทราบเพื่อที่จะได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น หนังสือ เอกสาร ข้อมูล แผ่นพับ จัดป้ายนิเทศ ฯลฯ
         3. บริการให้คำปรึกษา ด้านการศึกษาต่อ ส่วนตัว ครอบครัว ด้านอาชีพ การเงิน ปัญหาสังคมอื่นๆ และเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม มารยาทในการเข้าสังคม เสริมสร้างบุคลิกความเป็นผู้นำ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนจะเป็นการให้คำปรึกษา ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
        4. บริการค้นหาตนเอง (จัดวางตัวบุคคล) คือการสำรวจความสนใจ สำรวจข้อมูลต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับบริการต่างๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี
        5. ติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ที่ประกอบอาชีพในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ในการนำมาพัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
        6. บริการติดตามและประเมินผล บริการตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ ที่ได้จัดทำไปแล้วว่ามีผลเป็นอย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล จะนำมาพิจารณา และจะนำไปแก้ไขในลำดับต่อไป

ประโยชน์ของการแนะแนว
         การบริการแนะแนวนับว่าเป็นบริการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่ตลอดเวลาบริการแนะแนวมีประโยชน์มากมาย ดังนี้
        1. ช่วยให้นักเรียนศึกษาหาความรู้อย่างถูกวิธี ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
        2. ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนไปตามความถนัดของตนเอง สามารถเลือกวิชาตามความรู้ความสามารถของตนเอง
        3. ช่วยให้นักเรียนรู้จักคิด และร่วมกิจกรรมต่างๆ ไปตามความพอใจ และความสามารถของตนเอง
        4. ช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกอาชีพไปตามความถนัดของตนเองอันจะเป็นแนวทางไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลในวิชาที่ตนเองเลือกเรียน
        5. ช่วยให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิดและปฏิบัติสิ่งใหม่ๆ ได้ด้วยตนเองสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง
        6. ช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น
        7. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจตนเอง รู้จักคิดและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง รู้จักวางแผนชีวิตในอนาคตและดำเนินชีวิตไปตามที่ตนเองต้องการ
        8. ช่วยให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว รู้จักและเข้าใจบุคคลอื่นได้ดี
        9. ช่วยให้นักเรียนเป็นคนที่มีเหตุผล รู้จักคุณค่าของตนเองและนำคุณค่าของตนเองไปใช้ประโยชน์
        10. ช่วยให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ