ห้องปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน
 
    

ห้องปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน
         ทั้งนี้ทางหมวดเทคนิคพื้นฐาน ได้เน้นนโยบายปฏิบัติกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน การจัดทีมงานส่งเสริมความปลอดภัยภายในอาคาร และในบริเวณพื้นที่ทำงาน การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและยานพาหนะ การเคลื่อนย้ายวัสดุและเก็บรักษาวัสดุ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยพนักงาน การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการ
ยศาสตร์ การจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น การตรวจความปลอดภัย  การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและการฝึกการหยั่งรู้อันตราย ซึ่งทางหมวดมุ่งเน้นนักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน และยังออกแบบและจัดสถานที่ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มทักษะการฝึกปฏิบัติจริง  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
        1.  ห้องเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
        2.  งานฝึกฝีมือ
        3.  งานเครื่องมือกล
        4.  งานเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น
        5.  งานเชื่อมแก๊ส
        6.  ห้องปฏิบัติการงานวัดละเอียด