ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
 

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
        เป็นห้องปฏิบัติการใช้สำหรับการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ ในส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสตรง/กระแสสลับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสสลับ วงจรควบคุมมอเตอร์ การควบคุมความเร็วของมอเตอร์การซิงโครไนซ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า 3 เฟส
         สำหรับสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ได้เน้นการเรียนภาคปฏิบัติเป็นส่วนสำคัญในหลักสูตร จุดมุ่งหมายของรายวิชาเหล่านี้ ก็เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีความรอบรู้และเพิ่มประสบการณ์ในทางปฏิบัติรู้จักเตรียมตัวค้นคว้าหาความรู้ก่อนการทดลอง และมีความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานผลที่ได้ในการทดลอง สำหรับห้องปฏิบัติการประกอบ  8  ห้อง ดังนี้
         1.  ห้องปฏิบัติการเครื่องเย็นและปรับอากาศ
         2.  ห้องปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
         3.  ห้องปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
         4.  ห้องปฏิบัติการพันมอเตอร์
         5.  ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า
         6.  ห้องปฏิบัติการหม้อแปลงไฟฟ้า
         7.  ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า
         8.  ห้องปฏิบัติการวิชาวงจรไฟฟ้า