ห้องละหมาด
    
 
ห้องละหมาด
        โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) ได้จัดให้บริการห้องละหมาดสำหรับนักเรียนและบุคลากรมุสลิม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลาม
        ละหมาด (เพี้ยนมาจากคำว่า นมาซ เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาเปอร์เซีย) หมายถึง การประกอบกิจบูชาสักการะอัลลอหฺ ด้วยการอ่านบทสรรเสริญ และการวิงวอน ในอาการต่าง ๆ เช่น ยืน ก้ม กราบ และนั่ง ภาษาอาหรับเรียกว่า ศอลาต ภาษามลายูว่า "sembahyang" ที่เป็นคำที่ประกอบจากคำว่า sembah (บูชา) และ yang (พระเจ้า) ซึ่งเพี้ยนเป็นภาษามลายูปัตตานีว่า "ซือมาแย" และภาษาไทยถิ่นใต้ว่า "มาหยัง" รากศัพท์คำว่า"ละหมาด" ในภาษาอาหรับคือ ศอลาต (Salah, มาจากรากศัพท์ที่ประกอบด้วย ศอด , ลาม , และวาว ความหมายของรากศัพท์นี้ในภาษาอาหรับคลาสสิกคือ สวดมนต์ อ้อนวอน บูชา ร้องทุกข์ กล่าวสุนทรพจน์ ขอพร ตามไปอย่างใกล้ชิด หรือ ติดต่อ ความหมายที่เป็นรากฐานของคำนี้เกี่ยวข้องกับความหมายที่ใช้ในอัลกุรอานทั้งหมด
         วัตถุประสงค์  โดยพื้นฐานการละหมาดถือเป็นการติดต่อกับพระเจ้าเป็นรายบุคคลของมุสลิม ซึ่งหมายถึงการยืนต่อหน้าพระเจ้า กล่าวขอบคุณ ยกย่องพระเจ้า ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องของมุสลิมต่อพระเจ้า เป็นการแสดงตนว่าเป็นมุสลิมที่ดำรงชีวิตอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าและมอบตนอยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์