ห้องปฏิบัติการเครื่องกล

ห้องปฏิบัติการเครื่องกล
        สำหรับสาขาวิชาเครื่องกล ทางโรงเรียนมีนโยบายให้จัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ ทางเทคนิคด้านยานยนต์ให้มีความเชี่ยวชาญ สามารถบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ได้  อีกทั้งทางโรงเรียนได้ร่วมมือกับสาขาจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center  เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสร้างสรรค์หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเครื่องกล ซึ่งทางสาขาอำนวยการสอนโดยจัดห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ไว้ดังนี้
         1.  ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์เล็ก
         2.  ห้องปฏิบัติการจักรยานยนต์
         3.  ห้องปฏิบัติการเครื่องล่างรถยนต์
         4.  ห้องปฏิบัติการระบบส่งกำลังรถยนต์
         5.  ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
         6.  ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์ดีเซล
         7.  ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ารถยนต์
         8.  ห้องปฏิบัติการปรับอากาศรถยนต์
         9.  ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์ EFI