การศึกษาวิชาการทหาร
ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 1
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เป็นชาย หรือ หญิง มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (พ.ศ.2549 ลบด้วย พ.ศ.เกิด) สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 • ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหาร พ.ศ.2497
 • ไม่เป็นบุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้
 • มีนำหนัก ขนาดรอบตัว ส่วนสูงตามตามกำหนด
 • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • ไม่เป็นผู้ถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว

 

 
หลักฐานการสมัคร    
 • ใบรบ.(ถ่ายเอกสาร)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร)
 • ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน)
 • รูปถ่าย 2 นิ้วจำนวน 2 รูป