บริการ Wi-Fi
   
 
   

        ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) โดยในการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายนี้ เป็นการขยายเครือข่ายในการให้บริการอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีพัฒนาการที่รวดเร็ว ซึ่งทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำการปรับปรุงและ พัฒนาให้มีการใช้งานอย่างครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ในระยะต่อไป
         สำหรับบุคลากรและนักเรียน ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook หากมีความประสงค์จะใช้งาน Internet จะต้องนำ คอมพิวเตอร์ Notebook มาลงทะเบียนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์