สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางรัชฎาภรณ์ ยอดมณี
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสนั่น พิศแลงาม
ครูผู้สอน
นายสินชัย ขวัญเมือง
ครูผู้สอน
นายชัยฤทธิ์ อาจไพรินทร์
ครูผู้สอน
นางศศิธร นวลศรี
ครูผู้สอน
อ.กรณัฏฐ์ โชติพันธ์
ครูผู้สอน