สัญลักษณ์โรงเรียน
          
     ความหมาย
  ลักษณะภายนอก


เป็นรูปของเทริดเครื่องประดับศีรษะมโนราห์ซึ่งถือ
ว่าเป็นของสูงสัญลักษณ์ของภาคใต้ หรือนัยหนึ่งคือ
รูปทรงของพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช
เส้นโค้ง

รองลงมาเป็นรูปแม่เหล็กเกือกม้า แทนสัญลักษณ์
ของช่างไฟฟ้ากำลัง
ฟันเฟือง
แทนสัญลักษณ์ของช่างยนต์
 
วงกลมสีทองในฟันเฟือง

หมายถึง ความเจริญก้าวหน้ามั่นคงทางเศรษฐกิจ
แทนสัญลักษณ์ของพณิชยการ
 
เส้นตรง 14 เส้น


หมายถึง 14 จังหวัดภาคใต้ตั้งเรียงรายอยู่บ่งบอก
ทิศทางแห่งความเจริญมั่นคงและพัฒนาไปอย่าง
ไม่หยุดยั้ง
S.TECH เป็นชื่อย่อของ SOUTHERN INSTITUTE OF TECHNOLOGY