รางวัลแห่งเกียรติยศ : ถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 สมัย

ลำดับ
รางวัลที่ได้รับ
ปี
1.
ได้รับรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนเอกชน
พ.ศ 2533
2.
ได้รับรางวัลสถานศึกษามาตรฐานยอดเยี่ยม
3.
รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
 
พ.ศ.2537
4.
รางวัลห้องสมุดโรงเรียนเอกชนดีเด่น
 
พ.ศ.2540
5.
รางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
พ.ศ.2541
6.
ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ
 
พ.ศ 2541 - 2545
7.
รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
 
พ.ศ.2542
8.
รางวัลโครงการโรงเรียนสีขาว ปี พ.ศ. เฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด
 
พ.ศ 2542
9.
โครงการความร่วมมือกับ CIM มีผู้เชี่ยวชาญเยอรมันมาปฎิบัติงาน 2 คน ประจำสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/ อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเครื่องกล เมื่อ มีนาคม 2542 สัญญาผูกพัน 2 ปี
 
พ.ศ 2542
10.
จัดตั้งธนาคารโรงเรียนขึ้นโดยการสนับสนุนของธนาคารออมสิน
 
พ.ศ 2543
11.
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ระดับประเทศ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 14 เมื่อ กุมภาพันธ์ 2543
 
พ.ศ 2543
12.
จัดตั้งชมรมศิษย์เก่า และจัดงานพบปะสังสรรค์เป็นครั้งแรก เมษายน 2543
 
พ.ศ 2543
13.
เป็นเจ้าภาพจัดการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ระดับประเทศ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 17 เมื่อ มกราคม 2545
 
พ.ศ 2545
14.
สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานกองทุนฯดีเด่น รางวัลชมเชย ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2546
 
พ.ศ 2546
15.
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2546
 
พ.ศ 2546
16.
เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ (MOVE) พ.ศ 2548
 
พ.ศ 2548
17.
เข้าร่วมรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (ส.ม.ศ) องค์การมหาชน พ.ศ 2548
 
พ.ศ 2548
18.
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกได้รับรองมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษาโดย สมศ.ปี พ.ศ.2549
 
พ.ศ 2549
19.
สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานกองทุนฯดีเด่น รางวัลชมเชย ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2549
 
พ.ศ 2549
20.
รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ.2549
 
พ.ศ 2549
21.
เป็นเจ้าภาพจัดการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระดับประเทศ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 25 มกราคม 2551
 
พ.ศ 2551
22.
ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 โดยได้เหรียญ จำนวน 66 เหรียญ เหรียญทอง 22 เหรียญ เหรียญเงิน 28 เหรียญ และเหรียญทองแดง 16 เหรียญ
 
พ.ศ 2553
23.
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้การแข่งขันรถประหยัดน้ำมัน จากบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
 
พ.ศ. 2554
24.
ได้รับรางวัล V.Star Challeng ตัวแทนภาคใต้ จำนวน 5 คน จากชมรมพุทธศาสตร์สากล
 
พ.ศ. 2554
25.
ได้รับรางวัลชมเชย ช่วงชั้นที่ 4 การประกวดบรรยายธรรม รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสระเรียง
 
พ.ศ. 2554
26.
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการแข่งขัน ยามาฮ่า จิมคาน่า
 
พ.ศ. 2554
27.
ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องเรียนค้าปลีกตัวอย่าง จากบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 
พ.ศ. 2554
28.
ได้รับรางวัลชมเชยระดับภาคสงฆ์ การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ณ ศูนย์วัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช จากเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
พ.ศ. 2554
29.
ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมเป็นพนักงานฝึกหัดของธนาคารโรงเรียนร่วมกับธนาคารออมสิน
 
พ.ศ. 2554
30.
ได้รับเข็มและเกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้นำทางศีลธรรม Virtuous Star (V.Star) จากทางชมรมพุทธศาสตร์สากล
 
พ.ศ. 2554
31.
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงคุณธรรม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จากงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2555
 
พ.ศ. 2555
32.
สถานศึกษาดีเด่น ด้านการหาผู้บริจาคโลหิต ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 และ 108 ครั้ง ปี พ.ศ. 2555
 
พ.ศ. 2555
33.
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคใต้เข้าร่วมแข่งขัน YAMAHA AUTOMATIC GYMKHANA 2012 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2555
 
พ.ศ. 2555
34.
เป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าการแข่งขัน YAMAHA AUTOMATIC GYMKHANA 2012 ระดับประเทศ ณ สนามกีฬารัชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภททีม ปี พ.ศ. 2555
 
พ.ศ. 2555
35.
เข้าร่วมแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 15/2555 HONDA ECO MILEAGE CHALLENGE จัดโดย A.P.HONDA ณ สนามไทยแลนด์เชอร์กิต จ.นครปฐม ระดับประเทศ ด้วยสถิติ 529.8506 กิโลเมตรต่อลิตร
 
พ.ศ. 2555
36.
สถานศึกษาเป็นสถานประกอบการดีเด่น ด้านการจ้างงานคนพิการ ปี พ.ศ. 2555
 
พ.ศ. 2555
37.
นายภูสิทธิ ซีโฮ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดขับร้องเพลงคุณธรรม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาสงานประเพณีบุญสาทรเดือนสิบประจำปี 2555 จากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555
 
พ.ศ. 2555
38.
สถานศึกษาได้เข้าร่วมแข่งทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 27 ระดับประเทศ กลุ่มภาคใต้ สรุปได้เหรียญดังนี้ เหรียญทอง 17 เหรียญ เหรียญ 7 เหรียญ เหรียญทองแดง 9 เหรียญ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดสงขลา
 
พ.ศ. 2556
39.
ได้รับเกียรติบัตร รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดกล่าวคำอาราธนาและถวายทาน ในพุทธศาสนพิธี มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เพื่อฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 
พ.ศ. 2556
40.
นางสาวปิยนาฏ รัตนพันธ์ นักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556
 
พ.ศ. 2556
41.
ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบปัญหาเมืองลิกอร์ (นครศรีธรรมราช) ระดับมัธยมศึกษา ในโครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร 2557 กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
 
พ.ศ. 2557
42.
ได้รับเกียรติบัตร เป็นวิทยาลัยต้นแบบในการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557