ความร่วมมือกับต่างประเทศ

       เอส.เทค และวิทยาลัยเทคนิคยานยนต์นาคานิฮอน ประเทศญี่ปุ่น มีเจตจำนงที่จะร่วมกันในด้านวิชาการ โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำความร่วมมือ ในเรื่องดังต่อไปนี้
  • การแลกเปลี่ยนนักเรียน
  • การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการ
  • การแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูล และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • การร่วมทำงานวิจัย
  • การร่วมสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาสาขาวิชาใหม่และหลักสูตรฝึกอบรม
        14 มิถุนายน 2553 เคนจิ ซาโต ฝ่ายการต่างประเทศ วิทยาลัยเทคนิคยานยนต์นาคานิฮอน ให้การแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียน ปวช.3 ทุกสาขาวิชา โดยมีคุณเชาวน์ เต็มรัก เป็นผู้แปลภาษาเวลาในการแนะแนว 90 นาที
        ตุลาคม 2553 อาจารย์ออส ปานแก้ว และอาจารย์ประทีป ทั่งสุวรรณ จะเดินทางเข้ารับการอบรมด้าน งานตัวถังและเป่าสีรถยนต์ ร่วมทั้งอบรมด้านเทคโนโลยี ไฮบริท รวมระยะเวลาอบรม 45 วัน
        พฤศจิกายน 2553 เอส.เทค จะร่วมแข่งขันรถประหยัดน้ำมันขนาด 50 ซีซี โดยมีอาจารย์สมประสงค์ คงท่าฉาง อาจารย์พิเชษฐ์ เชยบัวแก้ว และนักเรียน 2 คน ร่วมแข่งขันที่วิทยาลัยเทคนิยานยนต์นาคานิฮอน ประเทศญี่ปุ่น