ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
          ปรัชญา 

ปัญญาดี มีทักษะ พละเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

          คุณธรรมลูก "เอส.เทค"

นอบน้อม เสียสละ วิริยะ กตัญญู

          คุณธรรม

นอบน้อม : ต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้อื่นด้วยกาย วาจาใจ
เสียสละ

: เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม

วิริยะ : ต่อการเรียนและการงาน
กตัญญู : ต่อผู้มีพระคุณ 
          วิสัยทัศน์
       “ มุ่งผลิตผู้เรียนให้ได้มาตรฐานวิชาชีพมีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี ”
   
          พันธกิจ
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี และทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
  3. ส่งเสริมครู และผู้เรียนทำโครงการ วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
  4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
  5. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเน้นการมีส่วนร่วม
  6. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น