นโยบายวิทยาลัย

 

     
  1. ด้านบุคลากร  
1.1 มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถ
1.2 จัดระบบสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสม
     
     
  2.ด้านวิทยาลัย  
2.1ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2.2ขยายการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ที่ประเทศิมีความต้องการกำลังคน
ในสาขาวิชาชีพนั้นๆ
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์การสอน ที่ทันสมัย ให้เพียงพอเพื่อช่วยสนับสนุนด้าน
การสอน
     
     
  3. ด้านนักเรียน  
3.1 ส่งเสริมการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
วิชาชีพอย่างถูกต้อง
3.2 อบรมให้มีคุณธรรมทั้งด้านวิชาชีพและการอยู่ร่วมกันในสังคม
     
     
  4.ด้านสังคม  
4.1 จัดกิจกรรมของโรงเรียน และส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียนที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม
4.2 บริการสังคมโดยจัดบุคลากรของโรงเรียนและนักเรียนที่มีความสามารถเป็น
วิทยากร และให้บริการตามน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

4.3ให้บริการสถานที่ของโรงเรียนแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

4.4 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย