ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)


วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) เดิมชื่อ โรงเรียนทุ่งสงเทคนิคและบริหารธุรกิจ (ท.ท.บ.) ตั้งอยู่บนทางหลวง หมายเลข 403 (ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด) ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้รับอนุญาตการจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 โดยนายประสบ ตันติอุโฆษกุล และนางกัลยา ตันติอุโฆษกุล เป็นเจ้าของ และผู้รับใบอนุญาต นางสาวโสภา โลหะขจรพันธ์ เป็นผู้จัดการ นายนิยม คำแหง เป็นอาจารย์ใหญ่ ได้จัดพิธีเปิด อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2527 ซึ่งมีฯพณฯ นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น เป็นประธานในพิธี

ปี พ.ศ. 2528 – 2530 โรงเรียนได้เพิ่มอาคารเรียน อาคารฝึกงานดังนี้

- อาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน
1 หลัง
- อาคารฝึกงานของแผนกช่างยนต์ จำนวน
1 หลัง
- สร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ พร้อมศาลาพักผ่อน จำนวน
12 หลัง
 - สร้างหอพักชาย 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง

 ปี พ.ศ. 2530 นายนิยม คำแหง อาจารย์ใหญ่ ลาออกไปสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงได้เชิญ นายสมชีพ ไชยพินิจ มาเป็นอาจารย์ใหญ่ และได้จัดระบบการบริหารโรงเรียนใหม่เป็นรูปแบบคณะกรรมการบริหาร โดยได้เชิญผู้บริหารที่มีประสบการณ์หลายๆ ฝ่ายเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหาร คือ
      - นายไพโรจน์ วรรณนุรักษ์
       - นายสันติ ใจห้าว
      - นายเฉลิม ฉิมตระกูล

โดยมีนายประสบ ตันติอุโฆษกุล เป็นประธานกรรมการบริหาร อีกทั้งได้เชิญที่ปรึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือและสหวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี คือ
- รองศาสตราจารย์ อำพล ซื่อตรง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตน์ สงวนพงษ์
- ดร.สุขุม พิทักษ์รัตน์

ปี พ.ศ. 2531 โรงเรียนทุ่งสงเทคนิคและบริหารธุรกิจ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ นามย่อ เอส.เทค หรือ SOUTHERN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ย่อว่า S.Tech และเปลี่ยนมาใช้หลักสูตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ขยายหลักสูตรถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และได้ก่อสร้างอาคารรองรับการเรียนการสอน ดังนี้

- สร้างหอสมุดทรงไทย จำนวน
1 หลัง
- เพิ่มห้องพิมพ์ดีด จำนวน
1 ห้อง
- สร้างหอพักหญิงแบบบ้านเดี่ยว จำนวน
6 หลัง
- สร้างเรือนพยาบาล จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2532 – 2533 ได้รับรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนเอกชน ประจำปี พ.ศ.2533 และสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ดังนี้

- สร้างอาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน
1 หลัง
- สร้างหอพักชาย 2 ชั้น จำนวน
1 หลัง

ในการบริหารจัดการได้เพิ่มคณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
1. ดร.สุนันท์ ศลโกสุม ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการและวิชาการ
2. ดร.ไพฑูรย์ โพธิสาร ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการและวิชาการ
3. รศ.อำพล ซื่อตรง ให้คำปรึกษาด้านช่างยนต์
4. ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์ ให้คำปรึกษาด้านช่างไฟฟ้ากำลัง คอมพิวเตอร์และ บริหารธุรกิจ
5. ผศ.วันชัย จันทวงษ์ ให้คำปรึกษาด้านช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. อาจารย์อุดม คำม่วง ให้คำปรึกษาด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์
7. อาจารย์มนตรี พรหมเพชร ให้คำปรึกษาด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์


ปี พ.ศ. 2534 – 2535 ได้สร้างอาคารเพิ่มเติม และปรับปรุงอาคาร ดังนี้

- สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น จำนวน
1 หลัง
- สร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน
1 หลัง
- สร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 หลัง
- สร้างหอพักหญิงเพิ่มเติม จำนวน 1 หลัง
- สร้างสำนักงานกิจการนักศึกษา จำนวน 1 หลัง
- ปรับปรุงโรงอาหารและติดตั้งเครื่องเสียง  
- สร้างอาคารอเนกประสงค์กลางสระน้ำหอพักหญิง จำนวน 1 หลัง


ปี พ.ศ. 2536 ได้เปิดหลักสูตร สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์อีก 1 สาขา และสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมดังนี้

- อาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน
1 หลัง
- อาคารเรียน 3 ชั้น 24 ห้องเรียน จำนวน
1 หลัง
- บ้านพักครูแบบทาวเฮาส์ชั้นเดียว จำนวน 6 หลัง

ในปีเดียวกันนี้ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อขยายพื้นที่ของโรงเรียน อีก 6 ไร่

ปี พ.ศ. 2537 – 2540 ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2537 ได้รับรางวัลห้องสมุดโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2540 และสร้างอาคารเพิ่มเติม ดังนี้

- สร้างอาคาร 2 ชั้น จำนวน
1 หลัง
- สร้างอาคาร 4 ชั้น จำนวน
1 หลัง
- สร้างอาคารบรรณสารกาญจนาภิเษก พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และตกแต่ง จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. และในปีนี้ นางสาวขวัญชนก ไชยศร นักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกระทรวงศึกษาธิการ


ในกลางปีการศึกษาได้เลื่อนตำแหน่ง นายสมชีพ ไชยพินิจ เป็นรองผู้จัดการ และได้เชิญ นายจิต เอียดสังข์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ระดับ 9 และอดีตประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จนถึง ตุลาคม พ.ศ. 2545


ปี พ.ศ. 2542 โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ


ปี พ.ศ. 2545 ได้เชิญนายไพลภ หนูมี อดีตศึกษาธิการอำเภอทุ่งสง และอดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จนถึง ตุลาคม พ.ศ. 2547


ปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดสาขาวิชาเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และเชิญนายเกษม อภิชาตวิวรรธน์ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 จ.สงขลา มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ จนถึง ตุลาคม 2548

ปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้เลื่อนตำแหน่งนางสาวเพ็ญจันทร์ กาญจนะรังสี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จนถึงปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ดำเนินการทดสอบฝีมือแรงงาน แห่งชาติ โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) เปิดทดสอบ 4 รายวิชา คือ

1. วิชาการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
2. วิชาการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
3. วิชาซ่อมวิทยุเทป – โทรทัศน์
4. วิชาการพิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ


ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประเภทวิชาอุตสาหกรรมระดับประเทศ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 25 และในปีเดียวกันโรงเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันรถประหยัดน้ำมัน จัดโดยบริษัทฮอนด้าประเทศไทย จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้


ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษา จากชมรมพุทธศาสตร์สากล


ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้เชิญนายปรีชา ทัพพะกุล ณ อยุธยา อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จนถึงปี พ.ศ. 2554 และได้สร้างอาคารสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 หลัง ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการและสำนักงานประกันคุณภาพภายใน


ปี พ.ศ. 2554 ทางโรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจาก “โรงเรียน” เป็น “วิทยาลัย” สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 128 ตอนที่ 46 ก. ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554 มาตราที่ 28 ชื่อเต็มว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)”


ปี พ.ศ. 2555 ทางวิทยาลัยฯ ได้เชิญนายวรกิจ อ่าวสกุล อดีตเจ้าของและผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เทคโนโลยี จังหวัดสงขลา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) จนถึงปัจจุบัน และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกรางวัลสถานศึกษา ดีเด่น ด้านการหาผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 และ 108 ครั้ง จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ปี พ.ศ. 2556 ได้เปิดหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการขนส่ง อีก 1 สาขาและในปีนี้ นางสาวปิยนาฎ รัตนพันธ์ นักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ. 2557 ได้เปิดหลักสูตร
-สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานมัลติมีเดีย
-สาขาวิชาการตลาด(ปกติและทวิภาคี)
-สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
-สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม(ทวิภาคีและพิเศษ)

ในปีนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาเมืองลิกอร์ (นครศรีธรรมราช) ระดับมัธยมศึกษา ในโครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร 2557 กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับประเทศ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และได้เข้าร่วมแข่งขัน สามารถคว้าเหรียญรางวัลดังนี้ เหรียญทอง 71 เหรียญ เหรียญเงิน 20 เหรียญ เหรียญทองแดง 7 เหรียญ

ปี พ.ศ.2558 นายวรกิจ อ่าวสกุล ผู้อำนวยการลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปดำเนินงานธุรกิจส่วนตัว วิทยาลัยฯได้แต่งตั้งนางสุพรรณี โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
-  ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการตอบปัญหาเมืองลิกอร์ (นครศรีธรรมราช) ระดับมัธยมศึกษา ในโครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
- ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับประเทศ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 30และเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับประเทศ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 30 สามารถคว้าเหรียญรางวัลดังนี้ เหรียญทอง 94 เหรียญ เหรียญเงิน 20 เหรียญ เหรียญทองแดง 25 เหรียญ
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 และปีการศึกษา 2556 เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปกติ พ.ศ. 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ทวิภาคี) พ.ศ. 2546 ปีการศึกษา 2558 เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 รายละเอียดสภาพปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา มีดังนี้
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี   สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  สาขางานภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล
  1. ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานมัลติมีเดีย
  1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม    สาขางานการโรงแรม
  1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม            ิ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างยนต์      สาขางานยานยนต์

 


ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

  1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ      
สาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาการตลาด(ระบบทวิภาคี)  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ระบบทวิภาคี)  
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ(ระบบทวิภาคี)  

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้า   สาขางานไฟฟ้ากำลัง(ระบบทวิภาคี)
  สาขางานไฟฟ้าควบคุม
  สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
  สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ระบบทวิภาคี)
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ระบบปกติ และทวิภาคี)
  สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

          กก                                                      

  1. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบทวิภาคี)
  1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม(ระบบปกติ พิเศษและ ทวิภาคี)

 


วิทยาลัยฯได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้ทันกับความต้องการและเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยมาโดยตลอด นอกจากนี้วิทยาลัยฯได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาวิชาพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลคำ ระดับ 1 และช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1