เช็คผลการเรียนทางเว็บ
       
   
         นักเรียนสามารถเช็คผลการเรียนผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยมีวิธีการดังนี้
1. เปิดเว็บไซต์โรงเรียน www.s-tech.ac.th

2. จะเจอหน้าจอ ระบบสารสนเทศภายนอก โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้


User Name: คือ รหัสประจำตัวนักเรียน
Password : คือ วันเดือนปีเกิดนักเรียน 8 หลัก
เช่นเกิดวันที่ 10 มีนาคม 2535 ให้ใส่ 10032535

3. เมื่อใส่ UserName และ Passsword ถูกต้องจะเจอหน้าจอ ข้อมูลของนักเรียน ประกอบด้วย

ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติ
รายวิชา
ข้อมูลเงินกู้
ข้อมูลทางการเงิน