ติดต่อวิทยาลัย
       
ที่อยู่
124/1 หมู่ 7 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์
0-7577-0136-7
Fax
0-7577-0140
E-mail s-tech124@hotmail.com

 

หน่วยงานภายใน

144 อ.ปนัดดา/คุณวิภาภรณ์(นก)
147 งงานแผนฯ/วัดผล/กยศ.(อ.อรัญญา/อ.อนันต์) งานทะเบียน (อ.ณจน์พร)
151 ผู้อำนวยการ (ผอ.สุพรรณี)
123 งานธุรการ/บุคคล
135 สำนักงานประชาสัมพันธ์/งานแนะแนวนำเข้า
148 ฝ่ายกิจการนักเรียน (อ.โชคชัย)
081-5395369 สายตรงงานธุรการ(เอส.เทค.)
082-8103900 สายตรงงานทะเบียน(เอส.เทค.)
สาขาต่างๆ

107 ป้อมยามนอก (ทางเข้าด้านนอก)
108 บ้านผู้รับใบอนุญาต
109 ป้อมยามใน(ทางเข้าหอพักหญิง)
120 ฝ่ายซ่อมบำรุง/อาคารสถานที่ (อ.สุทา)
121 สาขาวิชาการบัญชี
124 สาขาวิชาการตลาด/ธุรกิจสถานพยาบาล
153 สาขาวิชาการโรงแรม
145 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง / สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิคส์
110 สาขาวิชาช่างยนต์
105 ฝ่ายพัสดุ
106 หมวดทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
154 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาภาษาต่างประเทศ
150 หมวดทักษะชีวิต /งานแนะแนวภายใน