การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2563

ลงทะเบียนการแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มีนาคม 2564
ทำการแข่งขัน วันที่ 17 มีนาคม 2564
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ระบบลงทะเบียนแข่งขัน

รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ    ประจำปีการศึกษา 2563
 
ประเภทวิชา สาขาวิชา ที่ รายวิชา ระดับ ประเภท ค่าสมัคร คน/ทีม ค่าดำเนินการและค่าวัสดุอุปกรณ์ (ราคากลาง) ต่อ คน/ทีม ปรับราคาค่าดำเนินการและค่าวัสดุอุปกรณ์ (ราคากลาง) ต่อ คน/ทีมรวมค่าสมัคร คน/ทีม
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ 1 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. บุคคล 10 300 1510
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. บุคคล 10 300 1510
3 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. บุคคล 10 300 500
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. บุคคล 10 270 810
5 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. บุคคล 10 750 1010
6 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. บุคคล 10 450 1010
7 ทักษะวิชางานดิจิทัล ปวช. บุคคล 10 320 1010
8 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. ทีม 20 900 1220
ช่างไฟฟ้า 9 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. บุคคล 10 1300 1510
10 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ปวช. บุคคล 10 1000 1210
เทคนิคพื้นฐาน 11 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. บุคคล 10 1190 1200
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี 12 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. บุคคล 10 150 160
13 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. บุคคล 10 150 160
การตลาด 14 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. ทีม 20 150 470
15 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. ทีม 20 150 520
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ(ต่อ) วิชาพิมพ์ดีด 16 พิมพ์ดีดไทย ปวช.
พิมพ์ดีดไทย ปวส.
ปวช. และปวส. บุคคล 10 50 110
17 พิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช.
พิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส.
ปวช. และปวส. บุคคล 10 50 110
การจัดการธุรกิจค้าปลีก 18 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช.
ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส.
ปวช. และปวส. ทีม 20 300 320
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม 19 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปวช. ทีม 20 300 520
20 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม(Classic bartender) ปวช. บุคคล 10 100 510
21 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม(Flair Bartender) ปวช. บุคคล 10 100 510
22 ทักษะการจัดดอกไม้ ปวส. ทีม 20 300 520
การท่องเที่ยว 23 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. ทีม 20 300 520
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 24 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. บุคคล 10 150 160
25 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. บุคคล 10 150 160
26 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. บุคคล 10 150 160
27 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. บุคคล 10 150 160
28 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. บุคคล 10 150 160
29 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. บุคคล 10 150 160
30 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. ทีม  20 150 170
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์(ต่อ) เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์(ต่อ) 31 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมAdobe Flash CS6 ปวส. บุคคล 10 150 160
32 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส ทีม 20 150 170
33 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส บุคคล 10 150 160
34 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส ทีม 20 150 170
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช.และ ปวส. ทีม 20 230 320
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช.และ ปวส. ทีม 20 230 320
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช.และ ปวส. ทีม 20 230 320
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช.และ ปวส. ทีม 20 230 320
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช.และ ปวส. ทีม 20 230 320
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช.และ ปวส. ทีม 20 230 320
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ปวช.และ ปวส. ทีม 20 230 320
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช.และ ปวส. ทีม 20 230 320
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms ปวช.และ ปวส. ทีม 20 230 320
การประกวดมารยาทไทย การประกวดมารยาทไทย ปวช.และ ปวส. ทีม 20 1000 1020
การประกวดกล่าวสุพจน์(ต่อ) การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช.และ ปวส. บุคคล 10 100 160
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช.และ ปวส. บุคคล 10 100 160
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช.และ ปวส. บุคคล 10 100 160
การประกวดร้องเพลงไทย เพลงลูกกรุง ปวช.และ ปวส. บุคคล 10 100 210
เพลงลูกทุ่ง ปวช.และ ปวส. บุคคล 10 100 210
เพลงสตริง ปวช.และ ปวส. บุคคล 10 100 210
เพลงพระราชนิพนธ์ ปวช.และ ปวส. บุคคล 10 100 210