การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2564

ลงทะเบียนการแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2565
ทำการแข่งขัน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

>>ระบบลงทะเบียนแข่งขัน<<

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์    สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564
 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   ประจำปีการศึกษา 2564

เจ้าภาพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.)

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

ที่

รายวิชา

ระดับ

ประเภท

ค่าสมัคร คน/ทีม

ค่าดำเนินการและค่าวัสดุอุปกรณ์ (ราคากลาง) ต่อ คน/ทีม

ช่างอุตสาหกรรม

ช่างยนต์

1

ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล

ปวช.

บุคคล

10

1510

2

ทักษะวิชางานจักรยานยนต์

ปวช.

บุคคล

10

610

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

3

ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม

ปวช.

ทีม

20

1010

ช่างไฟฟ้า

4

ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

ปวช.

บุคคล

10

1510

เทคนิคพื้นฐาน

5

ทักษะงานฝึกฝีมือ 

ปวช.

บุคคล

10

1210

เจ้าภาพ

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิ์ศิลปิน

 

 

 

 

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

การตลาด

6

ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย

ปวช.

ทีม

20

150

7

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

ปวส.

ทีม

20

150

เจ้าภาพ

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

 

 

 

 

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

8

ทักษะธุรกิจค้าปลีก

ปวช.

ทีม

20

170

9

ทักษะธุรกิจค้าปลีก

ปวส.

ทีม

20

170

เจ้าภาพ

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร

 

 

 

 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การโรงแรม

10

ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ปวช.

ทีม

20

520

11

ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม

ปวส.

บุคคล

10

510

12

ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender)

ปวช.

บุคคล

10

510

เจ้าภาพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

ที่

รายวิชา

ระดับ

ประเภท

ค่าสมัคร คน/ทีม

ค่าดำเนินการและค่าวัสดุอุปกรณ์ (ราคากลาง) ต่อ คน/ทีม

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

13

ทักษะการสร้างเว็บไซต์

ปวช.

บุคคล

10

160

14

ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ปวส.

บุคคล

10

160

15

ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว

ปวช.

บุคคล

10

160

16

ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว

ปวส.

บุคคล

10

160

17

ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ

ปวช.

บุคคล

10

160

18

ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ

ปวส.

บุคคล

10

160

19

ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์

ปวช.

บุคคล

10

160

20

ทักษะโปรแกรมกราฟิก

ปวช

บุคคล

20

160

เจ้าภาพ

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา

 

 

 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

21

ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์

ปวส.

บุคคล

10

160

22

ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ปวส.

บุคคล

10

160

23

ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล

ปวส.

บุคคล

10

160

24

ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ปวช

บุคคล

10

160

25

ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล

ปวช

บุคคล

10

160

วิชาพิมพ์ดีด

วิชาพิมพ์ดีด

26

พิมพ์ดีดอังกฤษ

ปวช

บุคคล

10

60

27

พิมพ์ดีดอังกฤษ

ปวส.

บุคคล

10

60

28

พิมพ์ดีดไทย

ปวช

บุคคล

10

60

29

พิมพ์ดีดไทย

ปวส.

บุคคล

10

60

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว

30

ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น)

ปวช

ทีม

20

320