รางวัลผลการวิจัยระดับประเทศ ประจำปี 2560

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.) ได้ส่งผลงานการวิจัยในชั้นเรียนเข้าประกวด และสามารถคว้ารางวัลมาได้ ทั้ง 4 รางวัล ประกอบด้วย
1. อ.อรัญญา  ไชยศร  รางวัลระดับดีเยี่ยม
2. อ.สิริพร ทองวิจิตร  รางวัลระดับดีมาก
3. อ.นัตพงค์  แสงระวี  รางวัลระดับดี
4. อ.สนั่น  พิศแลงาม  รางวัลระดับผ่าน

ในการประกวดการนำเสนอผลงานการวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนอาชีวศึกษาระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 
    
 
  / วันที่ 2017-12-25 เวลา 05:05:30  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
ตารางสอบวัดผลปลายภาคนักเรียน ภาคเรียนที่2-2/2564 [2022-02-10]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดัยชาติ กลุ่มภาคใต้ สาขางานจักรยานยนต์ [2022-02-04]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานจักรยานยนต์ ที่เอส.เทค. 3 ก.พ. 2565 [2022-02-04]
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]