กิจกรรม big cleaning day

  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) จัดกิจกรรม big cleaning day ตามหลัก 5 ส. คือ
  • สะสาง          คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป
  • สะดวก         คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ทำงาน ให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก และ ปลอดภัย
  • สะอาด         คือ การทำความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ทำงาน
  • สุขลักษณะ    คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป
  • สร้างนิสัย      คือ การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบัติงานตามวินัย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
 
    
 
  / วันที่ 2019-09-09 เวลา 16:05:37  

ข่าว/กิจกรรมล่าสุด
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลัง2 [2021-01-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2/2563 [2020-09-29]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/1/2563 [2020-08-06]
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และ คณะ เข้าตรวจเยี่ยม [2020-06-25]
ปิดการเรียนการสอน (เหตุพิเศษ) [2020-03-18]
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 [2020-02-07]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 [2020-01-14]