สาขาวิชาที่เปิดสอน
   ระดับ ปวช.

1. การโรงแรม
4. การตลาด
5. การบัญชี
7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
8. ช่างไฟฟ้ากำลัง
9. ช่างยนต์
10. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
11. อาหารและโภชนาการ    

ระดับ ปวส.

 

 

1. การบัญชี (ปกติ)  
2. ไฟฟ้า (ทวิภาคี,พิเศษ)
3. การตลาด (ทวิภาคี)   
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)  

5. การโรงแรม  (ปกติ,ทวิภาคี,พิเศษ)  
6. เทคนิคเครื่องกล  (ปกติ,ทวิภาคี,พิเศษ)
7. อิเล็กทรอนิกส์  (ทวิภาคี)
8. เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ทวิภาคี)  
9 อาหารและโภชนาการ (ปกติ,ทวิภาคี,พิเศษ)